Privacy statement

1. Inleiding

Als je woonruimte zoekt via Ghuus.nl en je wilt actief benaderd worden over (toekomstig) woonruimteaanbod, dan verstrek je daarvoor persoonsgegevens. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke woningcorporaties in (de Regio) Groningen. Dit zijn Lefier, Nijestee, Patrimonium, Wierden & Borgen, De Huismeesters en Woonborg (verder: de corporaties). De contactgegevens van de corporaties staan vermeld op Ghuus.nl.


Met je persoonsgegevens kun je niet op het woonruimteaanbod van Ghuus reageren; daarvoor word je doorgelinkt naar de verschillende woonruimteverdeelsystemen van de corporaties. De corporaties maken gebruik van de dienstverlening van ICT-partners voor de ontwikkeling en onderhoud en goede werking van de website en het achterliggende systeem.

De ICT-partners verwerken je persoonsgegevens ten behoeve van de corporaties. Over het verwerken van de persoonsgegevens zijn afspraken gemaakt. De corporaties en ICT-partners houden zich aan de relevante privacywetgeving, zoals de (uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.


In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarvoor wij deze gebruiken en op basis van welke wettelijke grondslag. Daarnaast lees je hoelang wij je persoonsgegevens bewaren, met wie wij ze eventueel delen en hoe ze beveiligd zijn. Tot slot lees je over je privacyrechten en onze contactgegevens.


2. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

De woningcorporaties verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om je te informeren over nieuwe woonruimte.

2. Om je te informeren over producten of diensten van Ghuus.nl.

3. Voor het verbeteren van dienstverlening, het doen van onderzoek en marketing.

4. Voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten.


3. Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens?

Je hebt je ingeschreven op Ghuus.nl, omdat je geïnformeerd wilt worden over de beschikbaarheid van nieuwe woonruimte die voldoet aan jouw wensen. Jouw toestemming is de wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


4. Welke persoonsgegevens verstrek je?

Voor het ontvangen van nieuws of informatie over beschikbare woonruimte gebruiken we je e-mailadres. Voor het gebruik van het contactformulier, vragen we naar je naam.


5. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang je ingeschreven staat. Heb je je uitgeschreven, dan worden je gegevens nog maximaal één jaar bewaard. Hierna worden je gegevens gewist.


6. Wie ontvangen je persoonsgegevens?

De volgende partijen kunnen toegang hebben tot je gegevens:

1. De gezamenlijke corporaties in Groningen: Lefier, Nijestee, Patrimonium, Wierden & Borgen, De Huismeesters en Woonborg (ten behoeve van haar dienstverlening);

2. Corporaties of Partijen die zich in de toekomst aansluiten bij het samenwerkingsverband;

3. ICT-partners van de samenwerkende corporaties (ten behoeve van de werking van de website).


De corporaties en/of de ICT-partners kunnen andere partijen inschakelen bij het verbeteren van de dienstverlening, het doen van onderzoek en voor marketingdoeleinden. De corporaties maken met die partijen goede afspraken over de bescherming van je persoonsgegevens.


7. Het gebruik van de website Ghuus.nl en je persoonsgegevens

Van de website Ghuus.nl houden wij bezoekersgegevens bij. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op die manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.


Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen.


Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze derden omgaan met je gegevens. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen.


8. Geautomatiseerde besluitvorming

De corporaties en de ICT-partners maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


9. Beveiliging

De corporaties en de ICT-partners hebben maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onder andere vernietiging, verlies of wijziging. Daarnaast beveiligen wij je gegevens tegen ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Zij houden rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de genoemde doeleinden.


10. Welke privacyrechten heb je?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten als je persoonsgegevens worden verwerkt:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• het laten corrigeren van fouten;

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• intrekken van toestemming;

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

• het ontvangen van je persoonsgegevens of het overdragen van je persoonsgegevens naar een andere organisatie. 


Je kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten, dan kun je contact opnemen met de privacycoördinator van één van de gezamenlijke corporaties. Binnen een maand ontvang je een reactie op je verzoek. Duurt een reactie langer (maximaal twee maanden), dan stellen wij je daarvan binnen een maand op de hoogte. Wij informeren je dan over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten.


Wil je meer achtergrondinformatie over privacy en je rechten, dan kun je ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Je kunt hiervoor terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


11. Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met een van de corporaties.


12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Je wordt actief geïnformeerd over belangrijke wijzigingen.


Deze privacyverklaring is gemaakt op 8 januari 2020.

Copyright 2022  Ghuus - Powered by Corpoflow